สถาบันปัญญาไท

วัตถุประสงค์

สถาบันปัญญาไท

Intellectual Development Institute

สถาบันปัญญาไท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย สมุนไพร ค่ายสุขภาพดีวิถีไทและออกให้ความรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน