สถาบันปัญญาไท

ค่ายสุขภาพดีวิถีไทย

ค่ายสุขภาพดีวิถีไท 3 วัน 2 คืน ที่ สถาบันปัญญาไท จ. เชียงใหม่

เพื่อการมีสุขภาพดี อายุยืน อย่างมีความสุข ด้วยตัวเราเอง

สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook: Sombat Traisrisilp

Call: 064-9974749, 053-200300 โทรสาร 053-203104

กำหนดการ

วันที่ 1 (ศุกร์)

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 15.00 น. บรรยาย เรื่อง “สุขภาพดีวิถีไท การดูแลสุขภาพองค์รวมตามแพทย์แผนไทย”

ปฏิบัติการ “ตรวจสุขภาพพื้นฐาน 9 รายการ” เพื่อลดอัตรความเสี่ยงของการเกิดโรค

15.00 – 15.30 น. พักอิริยาบถ และ อาหารว่างเพื่อสุขภาพ

15.30 – 16.30 น. ความสำคัญของ “ธาตุเจ้าเรือน”

ตรวจธาตุเจ้าเรือนทุกท่านพร้อมแนะนำการดูแลตนเองและการทานอาหารบำรุงธาตุ

17.00 – 18.30 น. เที่ยวชมสวนสมุนไพร ที่อุทยานราชพฤกษ์ และสวนดอกไม้อันงดงามบรรยาย
“ รู้จักพืชสมุนไพรในสวนและการกินอาหารเป็นยา”

18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ

20.00 – 20.30 น. ชมน้ำพุเต้นระบำอันตื่นตาตื่นใจ ที่ ไนท์ซาฟารี

…………………………………………

วันที่ 2 (เสาร์)

06.00 – 06.30 น. ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว

06.30 – 07.30 น. ออกกำลังกาย “ผ้าขาวม้า” ฝึกลมปราณ กลางแจ้งในสวนสาธารณะ (บวกหาด)

07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ

09.00 – 12.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มหัศจรรย์นวดไทยด้วยตนเอง และคนใกล้ชิด

(เรียนรู้เรื่องกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น ฯลฯ เส้นประธานสิบ และพื้นฐานการนวดบรรเทาอาการ)

12.00 – 13.00 น. รับประทานมื้อกลางวัน (อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ)

13.00 – 15.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำจัดความเครียดและสร้างพลังจิต

ฝึกลมปราณ และ ฤาษีดัดตน

15.00 – 18.00 น. นวดฟรีเพื่อสุขภาพสำหรับทุกท่าน!

18.00 – 20.30 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ และชมถนนคนเดิน ถ.วัวลาย

กราบพระวัดศรีสุพรรณและร่วมทำวัตรสวดมนต์ ชมอุโบสถเงินทั้งหลังและการแสดงศิลปวัฒนธรรมฯลฯ


. …............................................

วันที่ 3 (อาทิตย์)

06.00 – 06.30 น. ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว

06.30 – 07.30 น. ออกกำลังกาย ฝึกลมปราณ กลางแจ้งในสวนสาธารณะ (บวกหาด)

07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ

08.30 – 10.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “กินอยู่อย่างไร? ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ”
และ “การดูแลสุขภาพดี วิถีไท สมดุลภาพด้วยธรรมชาติปัจจัย”

10.00 – 10.30 น. พักอิริยาบถ และอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

10.30 – 12.00 น. สรุปประเมินผลค่าย และเปิดใจ พร้อมอำลาค่ายสุขภาพ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ

13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

.................................................................

*** กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม (ตามวัย ตามอาการของโรค) ***

**หัวข้อการบรรยาย (สามารถเลือกได้ตามความต้องการของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะ) **

1. รู้จักตนเองและดุลยภาพชีวิต (เพื่อสุขภาพดีทั้ง 5 มิติ : สุขภาพการเงิน, การงาน, ครอบครัว, สังคมและสิ่งแวดล้อม, ร่ายกายและจิตใจ) (วิทยากร+กลุ่ม)

2. การดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติปัจจัย (วิทยากร+กลุ่ม)

3. การกำจัดความเครียดและการฝึกจิต/สมาธิ (วิทยากร+กลุ่ม)

4. กินอยู่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง สาเหตุและการป้องกัน (วิทยากร)

5. ห่างไกลจากโรคความดันและโรคหัวใจ ด้วยการแพทย์แผนไทย (วิทยากร)

6. อาหารและยาสมุนไพร (วิทยากร)

7. กินอาหารเป็นยา /เมนูชุดสุขภาพ/กินอย่างไรไม่ให้อ้วน จากผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง (วิทยากร+กลุ่ม)

8. มหัศจรรย์การนวดไทย การนวดด้วยตนเองและคนใกล้ชิด (วิทยากร+กลุ่ม)

9. การออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน หรือไทยโยคะ (วิทยากร+กลุ่ม)

10. การฝึกลมปราณ และฝึกอาสนะโยคะ (วิทยากร+กลุ่ม)

11. รักษาและฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูง ด้วยวิธีธรรมชาติ (วิทยากร)

12. รำกระบอง / ออกกำลังกายผ้าขาวม้า (วิทยากร+กลุ่ม)

13. ชมสวนสมุนไพรและการทำอาหารโดยใช้สมุนไพร (วิทยากร+กลุ่ม)


Live a long life. Keep Healthy. Be happy.

You can do it on your own NOW!

อายุยืน สุขภาพดี มีความสุข เริ่มที่ตัวคุณเอง เดี๋ยวนี้!!