สถาบันปัญญาไท

บุคลากร

พท. สมบัติ ไตรศรีศิลป์ผู้อำนวยการ

นางสาว ศิริกาญจน์ เขมรุจิหิรัญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นาย รัชชานนท์ แก้วใส

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

พท.ป. ธนัญญา อุตสม

ฝ่ายฝึกอบรม