สมบัติสมุนไพร

บุคลากร

พท. สมบัติ ไตศรีศิลป์

เจ้าของ

พท.ป. ธนัญญา อุตสม

เภสัชกรแพทย์แผนไทย

นางสาว ศิริกาญจน์

เขมรุจิหิรัญ

ผู้ช่วยเภสัชกร

นาย รัชชานนนท์ แก้วใส

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นางสาว ปาณิย์สรา ตุ่นคำ

ผู้ช่วยแพทย์