หลักสูตรที่เปิดสอน

1.แพทย์แผนไทย มี 4 สาขา

1.สาขาเวชกรรมไทย ระยะเวลาเรียน 3 ปี

2.สาขาเภสัชกรรมไทย ระยะเวลาเรียน 2 ปี

3.สาขานวดไทย ระยะเวลาเรียน 2 ปี

4. สาขาผดุงครรภ์ไทย ระยะเวลาเรียน 1 ปี
*เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ รับสมัครทุกวัน


2.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ระยะเวลาเรียน 6 เดือ

3. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

4. หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
ระเบียบการเรียนแพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

1. การรับนักศึกษา

1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

3) ไม่มีความประพฤติเสียหาย อันนำมาซึ่งความเสียหายแห่งวิชาชีพ

4) ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ

5) จบการศึกษาภาคบังคับ

2. หลักฐานการสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป

2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3. การจำหน่าย

1) เมื่อเรียนจบหลักสูตร

2) เมื่อลาออก

3) เมื่อเสียชีวิต

4) มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง

5) ค้างค่าชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้ทวงถามตามกำหนดแล้ว แต่ยังไม่ชำระหรือแจ้งเหตุผล

6) เวลาเข้าเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

7) ผลการสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

4. หลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน ดังนี้

1) เวชกรรมไทย ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

2) เภสัชกรรมไทย ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

3) นวดแผนไทย ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

4) ผดุงครรภ์ไทย ระยะเวลาศึกษา 1 ปี

5. เวลาเรียน วันเสาร์และอาทิตย์

รอบละ .....3... ชั่วโมง

รอบที่ 1 เวลา ........09.00........ น.- ....12.00....... น.

รอบที่ 2 เวลา ........13.00........ น.- .....16.00..... น.

พักใหญ่ เวลา 12.00น.- 13.00 น.

6. การประเมินผลการเรียน

1) ต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 %

2) ต้องเข้าเรียนอบรมมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

3) สาขาเวชกรรมไทย ต้องทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 ราย

4) สาขาเภสัชกรรมไทย ต้องทำรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถอธิบายขั้นตอน

สำคัญในการในรายงานฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมไทย 2 ตำรับ

5) สาขาการนวดไทย ต้องทำรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้ป่วย 100 ราย

6) สาขาผดุงครรภ์ไทย ต้องทำรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ราย

7. อัตราค่าศึกษา (เฉพาะหลักสูตรแพทย์แผนไทย)

1) สาขาวิชาละ 10,000 บาท /ปี

2) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,000 บาท

8. การออกใบประกาศนียบัตร

ออกให้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแต่ละหลักสูตรกำหนด

9. การลาพักการศึกษา

สามารถลาพักการเรียนได้ 1 ครั้ง (1 ปีการศึกษา)เท่านั้น และชำระค่าพักการศึกษา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)