นวดเท้าเพื่อสุขภาพ เรียนรู้ประวัติ ทฤษฏีกายวิภาคศาสตร์ฝ่าเท้าและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับดารนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ การเตรียมอุปกรณ์การนวดและขั้นตอนการนวด

นวดฝ่าเท้า สอนเกี่ยวกับ

1. ตำแหน่งสะท้อนของจุดต่างๆบนฝ่าเท้า

2. วิธีการนวดด้วยมือและไม้กดจุด

3. การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากฝ่าเท้า

4. ข้อห้าม- ข้อควรระวังในการนวด