ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เรียน 6 เดือน เรียนการนวดไทยเบื้องต้น นวดเท้า และการนวดรักษาโรคพื้นฐาน 12 โรค

กายวิศาสตร์ทั่วไป

-ระบบข้อต่อ

- ระบบกล้ามเนื้อ

-ระบบประสาท

-ระบบไหลเวียนโลหิต

-ระบบหายใจ

-ระบบทางเดินอาหาร

-ส่วนกระดูกเข่าละขา

-กระดูกเชิงกราน

-กล้ามเนื้อขา

-ส่วนหลัง

-ส่วนศีรษะและคอ

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559และอนุบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ.22509

พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

จริยธรรมการนวดไทย

ธรรมกับสมาธิเพื่อสุขภาพ

แนวคิดทฤษฎีแพทย์แผนไทย

เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น

ประวัติองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดแผนไทย

เส้นประธานสิบ

การนวดเพื่อสุขภาพ

-การนวดขาซ้าย

-การนวดแขนซ้าย

-การนวดท่าตะแคง

-การนวดท่านอนคว่ำ

-การนวดท่านั่ง

-การนวดศรีษะ

-การนวดใบหน้า

ฤาษัดดัดตน

การบันทึกผลการนวด

การนวดไทยผ่อนคลาย

-ปวดขาและเข่า

-ปวดหลัง

-ปวดแขนและไหล่

-ปวดคอและศีรษะ